Niedziela, 9 maja 2021

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2021
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net


Very Important!  -  Bardzo ważne!


      2021 Census
      Polish Canadians, make sure your household is counted in the 2021 Census!
Show your Polish roots!

Spis Ludności 2021
      Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, upewnijcie się, że wasze gospodarstwo domowe zostało uwzględnione w Spisie Ludności 2021!
Wykaż swoje polskie korzenie!


Very Important! 

Bardzo ważne!2021 Census

 ______________________________________________
 
Spis Ludności 2021

Completion of the Census questionnaire is required by law.
_______
 
Wypełnienie kwestionariusza Spisu Ludności jest wymagane przez prawo.
Komunikaty Ottawskie encourages our Polish Canadian community to participate in the 2021 Census and ensure that our voice is heard!

Please complete your census questionnaire online as soon as possible.
Please see here: 
https://census.gc.ca/index-eng.htm

Polish Canadians, make sure your household is counted in the 2021 Census!

In May 2021, Canada is conducting the 2021 Census. Census Day is May 11. However, you may complete your census form online today!


Show your Polish roots!
If you receive the long-form census, we encourage you to answer (where accurate, of course!)
“Polish” where applicable, particularly to questions 9a, 10, 22, 23, which relate to language use and ethnic and cultural origins.

You can complete your census questionnaire online. Please see here: https://census.gc.ca/index-eng.htm

Enter the 16-digit secure access code received from Statistics Canada and follow the instructions. By law, your response will be kept confidential.

By participating in the census, our community can ensure that our interests and our needs are well-represented in policymaking and the development of government programs. Have your voice heard and help make Census 2021 a success!

In the previous Census, the number of people of Polish origin in Canada was over 1 million.

The census is a vital tool in the development of government policy, programs and services in Canada and is important for the Polish community in particular. The data collected is critical in our ability to implement bilingual school programs, conduct fundraising, and deliver programs and services that support the needs of our community. 

More information on the Census is available here: https://census.gc.ca/about-apropos-eng.htm

Make sure you count yourself into Canada's statistical portrait, and complete your census questionnaire today!

Czesław Piasta, Komunikaty Ottawskie
Komunikaty Ottawskie apelują do Polonii kanadyjskiej o wzięcie udziału w Spisie Powszechnym 2021 i zapewnienia, że ​​nasz głos zostanie usłyszany!

Proszę o jak najszybsze wypełnienie kwestionariusza spisowego online.
Ankieta spisowa dostępna jest tutaj: 
https://census.gc.ca/index-eng.htm

Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, upewnijcie się, że wasze gospodarstwo domowe zostało uwzględnione w Spisie Ludności 2021!

W maju 2021 r. Kanada przeprowadza spis powszechny 2021 r. Dzień Spisu Ludności przypada 11 maja. Możesz jednak wypełnić formularz spisu ludności już dziś!

Wykaż swoje polskie korzenie!
Jeśli otrzymasz pełny spis ludności, zachęcamy do udzielenia odpowiedzi (oczywiście tam, gdzie jest to prawdziwe!) „Polish” w odpowiednich miejscach, w szczególności na pytania 9a, 10, 22, 23, które dotyczą używania języka oraz pochodzenia etnicznego i kulturowego.


Możesz wypełnić kwestionariusz spisu ludności online, dostępnego tutaj: 
https://census.gc.ca/index-eng.htm

Wprowadź 16-cyfrowy bezpieczny kod dostępu, otrzymany od Statistics Canada, i odpowiadaj zgodnie z instrukcjami. Zgodnie z prawem, Twoja odpowiedź będzie poufna.

Uczestnicząc w spisie ludności, nasza społeczność może zapewnić, że nasze interesy i potrzeby są dobrze reprezentowane w kształtowaniu polityki i opracowywaniu programów rządowych. Wyraź swoją opinię i pomóż w sukcesie Spisu Ludności 2021!

W poprzednim Spisie Ludności liczba osób polskiego pochodzenia w Kanadzie wynosiła ponad 1 milion.

Spis ludności jest istotnym narzędziem opracowywania polityki, programów i usług rządowych w Kanadzie i jest szczególnie ważny dla Polonii. Gromadzone dane mają kluczowe znaczenie dla naszej zdolności do wdrażania programów szkół dwujęzycznych, zbierania funduszy oraz dostarczania programów i usług, które wspierają potrzeby naszej polonijnej społeczności.

Więcej informacji na temat Spisu można znaleźć tutaj: 
https://census.gc.ca/about-apropos-eng.htm

Upewnij się, że zaliczasz się do statystycznego portretu Kanady - wypełnij kwestionariusz spisu ludności już dziś!

Czesław Piasta, Komunikaty Ottawskie

   
Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net


Wiadomości z Internetu

 
Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi (KO)
- dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"


________________

Komunikaty Ottawskie - 9 maja 2021

https://komott.net
______________________________________________