Czwartek, 16 września września 2021

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2021
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/KomunikatyOttawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Msza św. "na żywo" w Saint Hyacinth Parish Ottawa   
https://swjacek-tv.click2stream.com

 

Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net


W dzisiejszym wydaniu

- Pogoda dla Ottawy
- Praca oferowana: Potrzebny pomocnik budowlany do instalacji okien
- Wspierajmy polonijne biznesy w tych trudnych czasach!
- Złożenie hołdu Polskim Generałom i innym wybitnym Polakom
- Federal Election - Monday, September 20, 2021 (9:30 am - 9:30 pm)
- Uroczyste poświęcenie Krzyża upamiętniającego 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej
- Art Gallery Bayka bierze udział w Red Trillium Studio Tour
- Maria M.: W pewnym małym miasteczku...
             Nic nie dzieje się bez przyczyny…
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów - sprawdź.


Pogoda dla Ottawy

https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html

Poniżej pogoda z innej strony internetowej:
https://www.theweathernetwork.com/ca/14-day-weather-trend/ontario/ottawa
Praca oferowana:
Potrzebny pomocnik budowlany do instalacji okien


Witam, jestem Mateusz z Calgary. Przylatuję do stolicy na 7 tygodni 20 września - 5 listopada. 

Potrzebuję pomocnika budowlanego ( instalacja okien ). Potrzebuję kogoś, kto bym mi pomógł: zdjąć casing,
wyjąć stare okno, posprzątać wokół - bardzo dużo okien mam do zainstalowania w Ottawie i okolicach.

Jest możliwość stać się głównym instalatorem w Ottawie i zarabiać bardzo dobre pieniądze za square feet.

Zapłata zależna od umiejętności i doświadczenia. 

Proszę o kontakt: 403-889-6514


Wspierajmy polonijne biznesy
w tych trudnych czasach!

W Ottawie obowiązują restrykcje kowidowe, ale można dokonywać zakupów w polskich sklepach. Są one odpowiednio przygotowane do zachowania warunków bezpieczeństwa. Wiemy, że polskie produkty spożywcze są najlepsze.

Podobnie jak w innych sklepach, obowiązują maski i zachowanie 2 m odległości.

Poszczególne sklepy podają ile osób może przebywać wewnątrz sklepu jednorazowo.

Kupuj w sklepach polonijnych!
Korzystaj z usług polonijnych biznesów!


Złożenie hołdu Polskim Generałom i innym wybitnym Polakom


Szanowni Państwo,

Zarząd Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego wraz z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie zaprasza na złożenie hołdu Polskim Generałom i innym wybitnym Polakom
z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej (1939 - 2021). 

Uroczystość odbędzie się na cmentarzu Notre-Dame w Ottawa-Vanier w sobotę, 18 września 2021, o godz. 14:00. Zbiórka przy bramie cmentarza już od godz. 13:45.

Napad niemiecki i sowiecki w 1939 zmienił los wielu pokoleń Polaków i był przyczyną rozsiania ich po całym świecie. Uczcijmy pamięć tych co oddali swe życie za Ojczyznę i również tych co spoczęli w ziemi kanadyjskiej nie mogąc do Niej powrócić po wojnie.

W tym roku odwiedzimy groby polskich generałów pochowanych na cmentarzu Notre-Dame;

gen. dyw. dr Józefa Ludwika Zająca, Ph.D. - we wrześniu 1939 - dowódcy polskiego lotnictwa
gen. bryg. inż. Wilhelma Orlik-Rueckemanna - ostatniego dow. KOP w 1939
gen. bryg. inż. Stefana Sznuka - dow. lotnictwa Armii ,,Kraków: w kampanii 1939

por. inz. arch. Józefa Krzywdy-Polkowskiego - kustosza i obrońcy Skarbów Wawelskich podczas ich wędrówki do Kanady i podczas pobytu w Kanadzie
Posła Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP por. ułanów Wiktora Podoskiego
Konsula RP w Ottawie Jana Pawlicy, zał. Klubu Polsko-Kanadyjskiego w Ottawie
prof. dr hab. por. geografa Bohdana Zaborskiego, współtworcy geografii w Kanadzie i polskiego kręgu naukowego w Kanadzie

Uroczystość odbędzie się pod hasłem

TOBIE OJCZYZNO!

Zapraszamy Polonię a szczególnie młodzież i harcerzy.

Za Zarząd 

dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński
Prezes
Oskar Halecki Isntitute in Canada

P.S. Biogramy trzech generałów, Posła Podoskiego, Prof. Zaborskiego i Arch. Krzywdy-Polskiego
są zamieszczone na website Instytutu pod zakładką Wybitni Polacyw Kanadzie
na naszym website www.halecki.org.


Federal Election - Monday, September 20, 2021
Voting Hours:  9:30 a.m. - 9:30 p.m.

Visit Elections Canada Web page to get all your voter information!
Find: your riding, where to vote, list of candidates, your riding map, etc.
Do I have to register to vote?
Yes. There are many ways to register, including registering when you go to vote. If you are registered, you should get a Voter Information Card in the mail by Friday, September 10, 2021. It tells you where and when you can vote.

Didn’t receive your voter information card?
You may need to update your voter registration if your card:
• hasn’t arrived yet
• has the wrong information
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=reg&document=index&lang=e&cid=
To minimize the spread of #COVID19, every voter will be provided a personal, single-use pencil to mark their ballot. You may also bring your own pen or pencil to make your mark. Bring your pen to make permanent mark.

Don't forget to bring a mask!

To make the voting process easier, bring your voter information card with you when you go to vote. Don't forget to bring your voter ID. See what documents are recognized when voting:

https://www.elections.ca/content2.aspx?section=id&document=index&lang=e
Am I registered to vote?
Most Canadians who are eligible to vote are already registered in the National Register of Electors. To check if you are registered or to register to vote, use the Online Voter Registration Service, visit your local Elections Canada office or call 1-800-463-6868.
Am I registered:
https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=e
If you have any important requirements for a candidate in your riding, contact that person to communicate your expectations and ask if the candidate will support your request. Make sure this candidate meets your expectations.

Come out and vote regardless of who your candidate is !
______


Komunikaty Ottawskie:

I don't agree with the PC Party (CPC - Conservative Party of Canada) position on many topics of my interest. However, I will vote for a change. The only chance to remove Justin Trudeau from the Prime Minister Office is to vote PC. It is the only party that has a chance to defeat the Liberals. Voting for other parties will pick up the votes of the PC party and allow Trudeau to win the election. Continuation of the Liberal policy could lead to an economic catastrophe in Canada.

Vote for change !  Vote PC !
Wybory federalne - Poniedziałek, 20 września 2021
Godziny głosowania:  9:30 - 21:30 (9:30 a.m. - 9:30 p.m.)

Odwiedź stronę internetową Elections Canada, aby uzyskać wszystkie informacje o wyborach!
Znajdź: swój okręg wyborczy, gdzie głosować, listę kandydatów, mapę twojego okręgu, itd.
Czy muszę się zarejestrować, aby głosować?
Tak. Istnieje wiele sposobów rejestracji, w tym rejestracja w lokalu wyborczym podczas głosowania. Jeśli jesteś zarejestrowany, powinieneś otrzymać pocztą swoją Kartę Informacyjną Wyborcy do piątku, 10 września 2021. Informuje ona, gdzie i kiedy możesz głosować.
Nie otrzymałeś swojej karty informacyjnej wyborcy?
Może być konieczne zaktualizowanie rejestracji wyborcy, jeśli twoja karta:

    • jeszcze nie dotarła
    • zawiera błędne informacje
Czy jestem zarejestrowany do głosowania?
Większość Kanadyjczyków uprawnionych do głosowania jest już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Wyborców. Aby sprawdzić, czy jesteś zarejestrowany lub zarejestrować się do głosowania, skorzystaj z Usługi Rejestracji Wyborców Online, odwiedź lokalne biuro Elections Canada lub zadzwoń pod numer 1-800-463-6868.
Czy jestem zarejestrowany:
https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=e
Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się #COVID19, każdy wyborca ​​otrzyma osobisty, jednorazowy ołówek do zaznaczenia kandydata na swojej karcie do głosowania. Możesz również przynieść własne pióro lub ołówek, aby zrobić znak przy wybranym kandydacie. Przynieś pióro, aby zrobić trwałe oznaczenie.

Nie zapomnij przynieść maskę!

Aby ułatwić proces głosowania, zabierz ze sobą kartę informacyjną wyborcy, gdy idziesz na głosowanie. Nie zapomnij zabrać ze sobą swojego dokumentu tożsamości z aktualnym adresem zamieszkania. Zobacz jakie dokumenty są uznawane przy głosowaniu:  https://www.elections.ca/content2.aspx?section=id&document=index&lang=e
Czy jestem zarejestrowany do głosowania?
Większość Kanadyjczyków uprawnionych do głosowania jest już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Wyborców. Aby sprawdzić, czy jesteś zarejestrowany lub zarejestrować się do głosowania, skorzystaj z Usługi Rejestracji Wyborców Online, odwiedź lokalne biuro Elections Canada lub zadzwoń pod numer 1-800-463-6868.
Czy jestem zarejestrowany:
https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=e
Jeśli masz jakieś ważne wymagania od kandydata w twoim okręgu, skontaktuj się z tą osobą, żeby przekazać swoje oczekiwania i spytaj czy kandydat poprze twoje żądania. Upewnij się, że ten kandydat spełnia twoje oczekiwania.

Weź udział w wyborach, bez względu na to, kto jest twoim kandydatem !

________


Komunikaty Ottawskie:

Nie zgadzam się ze stanowiskiem PC Party (CPC - Conservative Party of Canada) w wielu interesujących mnie tematach. Zagłosuję jednak za zmianą. Jedyną szansą na usunięcie Justina Trudeau z Kancelarii Premiera jest głosowanie na partię PC. Jest to jedyna partia, która ma szansę pokonać Liberałów. Głosowanie na inne partie odbierze glosy partii PC i umożliwi wygranie wyborów przez Trudeau. Kontynuowanie polityki Liberałów m.in. grozi katastrofą ekonomiczną w Kanadzie.

Głosuj za zmianą ! Głosuj na kandydata PC !